Hev kvaliteten på legekontor
i din kommune

1. Informasjonsmøte og avtaleinngåelse

SKIL inviterer deg til å delta på et informasjonsmøte med oss for å gå nærmere inn på hva kommunesamarbeid går ut på. Her kan vi også svare på eventuelle spørsmål du eller kommuneledelsen har i forbindelse med et samarbeid. Dersom det er ønskelig kan SKIL i tillegg informere om et samarbeid på ALU-møter.

Etter endt informasjnsmøte/-samtale oversender vi utkast på avtale til kommunen som dekker halvdagsseminar for alle leger i kommunen, kurs og kommunerapport.

2. Årlig forum | halvdagsseminar

Etter avtaleinngåelse vil vi sammen finne dato for oppstart/halvdagsseminar – her inviteres fastlegene i kommunen, kommuneoverleger, ev. andre aktuelle fra helseledelsen i kommunen. På halvdagsseminaret går vi gjennom kvalitetsindikatorene og planlegger kvalitetsarbeidet videre.

Etter halvdagsseminar leverer SKIL kommunerapporten som viser kvaliteten på kommunens legekontor. Rapporten bygger på Kvalitetsindikatorprosjektet for Allmennmedisin, videreutviklet av SKIL i samarbeid med Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i Norsk Forening for Allmennmedisin. Oversikten over indikatorene kan sees på www.skilnet.no/kia

3. Klinisk emnekurs

I samarbeidet inngår et klinisk emnekurs, dere kan velge mellom flere tema:

  • Legemiddelgjennomgang
  • Kloke Valg
  • Bedre Oversikt Antiniotika
  • Gode Pasientforløp

Ler mer om kurs på vår nettside

Kvalitetsarbeid er en investering!

Kommunesamarbeid med SKIL gir både kommunen og legen bedre oversikt over kvaliteten og hever kvaliteten på legekontorene.

skilforum2019
arms-care-check-905874

Organisert kvalitetsarbeid
med tellende kurs

Sikre at legekontorene er oppdaterte på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

Les mer

Fastlegekontorene er en sentral del av kommunehelsetjenesten, og kommunene har gjennom fastlegeforskriftens §7 ansvar for å sørge for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

Senter for kvalitet i Legekontor har over de siste årene utviklet en modell for kvalitetsforbedring med gode resultater. Vi har organisert kvalitetsarbeidet i tellende kurs, og temaene foreløpig er Legemiddelgjennomgang, Riktigere antibiotikaforskrivning og Gode Pasientforløp for Utsatte grupper. Med info om våre tema på: www.skilnet.no/kurs. SKIL utvikler også et verktøy som gir legekontorene et styringsverktøy for kvaliteten internt på legekontoret.

Interessert?
Kontakt oss for mer informasjon

Ta kontakt direkte på e-post: alvilde@skilnet.no eller fyll ut interesseskjema.

noun_contact_1832023


Create your account