HALVDAGSSEMINAR

Verktøy for kvalitetsforbedring kommunalt i primærhelsetjenesten

Formålet med kurset er en årlig kunnskapsoppdatering i kvalitetsarbeid med vekt på å vurdere kvalitetsindikatorer i egen praksis og egen kommune. Det er et samarbeidsprosjekt mellom SKIL og kommunen hvor kursavgift for deltagende leger dekkes av kommunen.

Kurset er laget av SKIL og tilpasset lokalt den enkelte kommune. På kurset deltar både allmennleger samt kommuneoverlege fra kommunen. I de fleste tilfeller vil allmennlegene også gjennomføre et SKIL kurs med et bestemt klinisk tema innenfor samme år.

 

Læringsmål:

– Lære om grunnprinsipper i kvalitetsarbeid og kjenne til modell for kvalitetsforbedring

– Kjenne til fordeler og ulemper med bruk av kvalitetsindikatorer i kvalitetsarbeid

– Lære å søke opp og vurdere indikatorer fra allmennlegetjenesten, både fra datauttrekk lokalt og nasjonale registre

– Kunne kartlegge egen praksis på områder som ikke dekkes av datauttrekk og nasjonale registre.

– Starte planlegging av kvalitetsforbedring både på legekontorene og i kommunen som helhet

 

Varigher: 6 x 45 min

 

 • Kvalitetsforbedring i primærhelsetjeneste:
  1. Forbedringsmodellen, kort innledning i kvalitetsarbeid (ca. 30 minutter)
  2. Kvalitetsindikatorer, hvor finner vi dem og hvordan vurdere dem? (ca. 30 minutter)
 • Aktuelle kommune:
  1. Praksisprofil / NIP ( uttrekkverktøy i EPJ ) : Hva er forbedringspotensialene i kommunen? Diskusjon (60 min)
  2. Kartlegging av egen praksis gjennom Poeng i Praksis / Mitt legekontor som styringsverktøy (30 min)
  3. Hva kan vi lese av de nasjonale kvalitetsindikatorene? (kilder – helsenorge.no, iPLOS, KPR..) (30 min)
 • Kommunalt forbedringsprosjekt basert på Praksisprofil/PIP.
  1. Etablering av et felles forbedringsprosjekt, vurdere ulike behov kommunalt og lokalt hos legene? Valg av aktuelle kliniske emnekurs. Etablering av felles møtearenaer (ALU/medarbeidersamtaler?) Diskusjon (90 min)

Create your account