Velkommen til halvdagsseminar

DIN ARENA FOR ÅRLIG KUNNSKAPSOPPDATERING I KVALITETSARBEID

Skjermbilde 2019-11-19 kl. 17.13.38

Verktøy for kvalitetsforbedring, kommunalt i primærhelsetjenesten

Formålet med kurset er en årlig kunnskapsoppdatering i kvalitetsarbeid med vekt på å vurdere kvalitetsindikatorer i egen praksis og egen kommune.

Les mer

 

Det er et samarbeidsprosjekt mellom SKIL og kommunen hvor kursavgift for deltagende leger dekkes av kommunen.

Kurset er laget av SKIL og tilpasset lokalt den enkelte kommune. På kurset deltar både allmennleger samt kommuneoverlege fra kommunen. I de fleste tilfeller vil allmennlegene også gjennomføre et SKIL kurs med et bestemt klinisk tema innenfor samme år.

Seminaret er poenggivende
6 poeng til legers
etter- og videreutdanning

54435620_2397195983638609_3755450576771481600_o

Kjære Fastlege,

din kommune og SKIL inviterer til halvdagsseminar!

SKIL er et non profit-selskap eiet av Legeforeningen med underforeninger. SKIL drives av allmennleger og tilbyr systemer for kvalitetsforbedring for legekontorene.

Halvdagsseminaret er en arena hvor fastleger og kommuneoverlege sammen diskuterer hvordan kvalitetsarbeidet på legekontorene kan understøttes best mulig. På halvdagsseminaret ser vi blant annet på data om tjenesten med utgangspunkt i flere kilder. På forhånd vil deres kontor få tilbud om installasjon av Medrave, som gir oversikt over viktige deler av praksis, som antibiotikaforskrivning, legemiddelgjennomgang og oppfølging av sårbare pasientgrupper. For mer informasjon om Medrave se www.medrave.no. Vi vil også se hvordan kommunen blir målt i andre registre, som reseptregisteret og Kommunalt Pasient og Brukerregister (KPR).

Kommunen vil kun få tilgang til data på bydelsnivå, mens du selv vil kunne slå opp data om egen praksis. Underveis i møtet vil du også få muligheten til å komme med tilbakemelding til kommunens håndtering av kvalitetsarbeidet på legekontorene, og vi vil til slutt presentere SKILs metodikk og tilbud til legekontorene.

Kommunen og SKIL ønsker at så mange fastleger som mulig deltar, da vi trenger best mulig datagrunnlag og flest mulig innspill fra fastlegene for å understøtte kvalitetsarbeidet på legekontoret. Vi håper å se deg der!

Halvdagsseminaret gir 6 poeng til etter- og videreutdanning i allmennmedisin. Etter halvdagsseminaret vil dere også få gjennomføre et klinisk emnekurs fra SKIL.

Påmelding: trykk her for å melde deg på

 • Lære om grunnprinsipper i kvalitetsarbeid og kjenne til modell for kvalitetsforbedring
 • Kjenne til fordeler og ulemper med bruk av kvalitetsindikatorer i kvalitetsarbeid
 • Lære å søke opp og vurdere indikatorer fra allmennlegetjenesten, både fra datauttrekk lokalt og nasjonale registre
 • Kunne kartlegge egen praksis på områder som ikke dekkes av datauttrekk og nasjonale registre.
 • Starte planlegging av kvalitetsforbedring både på legekontorene og i kommunen som helhet

Agenda

 • Kvalitetsforbedring i primærhelsetjeneste:
  • Forbedringsmodellen, kort innledning i kvalitetsarbeid (ca. 30 minutter)
  • Kvalitetsindikatorer, hvor finner vi dem og hvordan vurdere dem? (ca. 30 minutter
 • Aktuelle kommune:
  • Praksisprofil / NIP ( uttrekkverktøy i EPJ ) : Hva er forbedringspotensialene i kommunen? Diskusjon (60 min)
  • Kartlegging av egen praksis gjennom Poeng i Praksis / Mitt legekontor som styringsverktøy (30 min)
  • Hva kan vi lese av de nasjonale kvalitetsindikatorene? (kilder – helsenorge.no, iPLOS, KPR..) (30 min)
 • Kommunalt forbedringsprosjekt basert på Praksisprofil/PIP.
  • Etablering av et felles forbedringsprosjekt, vurdere ulike behov kommunalt og lokalt hos legene? Valg av aktuelle kliniske emnekurs. Etablering av felles møtearenaer (ALU/medarbeidersamtaler?) Diskusjon (90 min)

Create your account